Czy po śmierci kredytobiorcy kredyt może zostać umorzony?

Czy śmierć kredytobiorcy wiąże się automatycznie z umorzeniem kredytu? Niestety to nie do końca prawda. Zobowiązania wobec banku nie ulegają zakończeniu po śmierci kredytobiorcy, lecz przechodzą na spadkobierców. Jakie kroki należy podjąć po śmierci bliskiej osoby? W dzisiejszym artykule odpowiadamy na to pytanie.

 

Z czym wiąże się śmierć kredytobiorcy?

Śmierć kredytobiorcy stanowi złożony problem, który niesie ze sobą wiele pytań i niepewności. Ponadto, takie wydarzenie wymusza na spadkobiercach obowiązek uregulowania zadłużenia. Spadek nie zawsze oznacza zyski finansowe, gdyż składa się nie tylko z aktywów, które zwiększają jego wartość, ale także z pasywów, które ją obniżają. Zadłużenie po zmarłej osobie przejmuje osoba lub osoby wymienione w testamencie, jednak jeśli takowy nie istnieje, rozpoczyna się postępowanie spadkowe, w wyniku którego spadek przypada na osoby spokrewnione w kolejności:

1) małżonek, dzieci, lub wnuki (jeśli małżonek oraz dzieci nie dożyją śmierci zadłużonego)

2) małżonek i rodzice (jeśli zadłużony jest osobą bezdzietną)

3) małżonek i rodzeństwo (jeśli rodzice nie dożyją śmierci zadłużonego)

Ostatnią możliwością jest przejęcie zadłużenia przez gminę lub skarb państwa – jeśli nie ma możliwości zlokalizowania krewnych nieżyjącego kredytobiorcy. 

 

Czy przyjęcie spadku jest konieczne?

W przypadku śmierci bliskiego możemy przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza, lub odrzucić go. Decyzja dotycząca odrzucenia lub przyjęcia spadku zależy od wielu czynników i wymaga gruntownej analizy sytuacji spadkowej. Oto kilka kwestii, które należy wziąć pod uwagę przy podejmowaniu tej decyzji:

1) Aktywa i pasywa spadku: należy dokładnie przeanalizować zawartość spadku, zarówno jego aktywa (np. nieruchomości, oszczędności), jak i pasywa (np. długi, zadłużenia). Jeśli pasywa przeważają nad aktywami, odrzucenie spadku może być rozważane.

2) Zobowiązania i długi: trzeba zbadać dokładnie wszystkie zobowiązania i długi pozostawione przez spadkodawcę. Jeśli istnieją znaczne długi lub zobowiązania, które mogą znacząco obciążyć spadkobierców, odrzucenie spadku może być rozważane.

 

Jakie kroki należy podjąć po śmierci kredytobiorcy?  

Pierwszym i najważniejszym krokiem jest poinformowanie banku. Najlepszą i najskuteczniejszą metodą będzie osobista wizyta w oddziale. Należy pamiętać, że konieczne będzie przedstawienie aktu zgonu. Bank, zgodnie z przepisami, nie może ujawnić informacji dotyczących zadłużenia bez odpowiedniej procedury. Informacje dotyczące zadłużenia mogą być dostępne dopiero po oficjalnym przyjęciu spadku i przedstawieniu stosownych dokumentów potwierdzających jego nabycie. Istnieje również możliwość samodzielnego pozyskania tych informacji.

Jeśli decydujemy się przyjąć spadek i kontynuować spłatę kredytu, konieczne będzie uzyskanie aktualnych informacji od banku, w którym kredyt został zaciągnięty. Wymagane dokumenty obejmują zazwyczaj ważny dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, świadectwo zgonu kredytobiorcy oraz oficjalne dokumenty sądowe potwierdzające nabycie spadku lub w niektórych przypadkach, notarialne zaświadczenie o dziedziczeniu.

 

Czy warto ubezpieczyć kredyt? Ubezpieczenie a śmierć kredytobiorcy

Ubezpieczenie kredytu hipotecznego, pomimo początkowych kosztów stanowi istotne wsparcie dla ewentualnego spadkobiercy. W sytuacji śmierci kredytobiorcy, który zabezpieczył kredyt hipoteczny odpowiednim ubezpieczeniem na życie, towarzystwo ubezpieczeniowe odpowiada za całościową lub częściową spłatę zobowiązania. Zakres tej ochrony zależy od wybranej polisy ubezpieczeniowej, a składka na ubezpieczenie kredytu hipotecznego od śmierci kredytobiorcy zazwyczaj wynosi do kilkudziesięciu złotych miesięcznie. Ubezpieczenie kredytu w przypadku zgonu kredytobiorcy to istotna ulgę dla rodziny dziedziczącej, zwłaszcza przy dużych zobowiązaniach. Jednakże nawet przy mniejszych pożyczkach warto rozważyć odpowiednie zabezpieczenie swojego majątku.  W przypadku kredytu hipotecznego ubezpieczonego na życie kredytobiorcy, ubezpieczyciel może ponosić odpowiedzialność za częściową lub całkowitą spłatę zobowiązania w razie śmierci. Pozostałą część kwoty pokrywają osobowy wymienione w testamencie i/lub bliscy.

 

Czy umorzenie kredytu po śmierci kredytobiorcy jest możliwe? 

Możemy uniknąć spłaty kredytu po śmierci kredytobiorcy poprzez odrzucenie spadku z zadłużeniem lub posiadanie odpowiedniego ubezpieczenia kredytu. Możliwe jest również złożenie wniosku o umorzenie kredytu, choć jest to rzadkie i zależy od okoliczności. Umorzenie dotyczy często tylko części zadłużenia, zwłaszcza odsetek, prowizji i kosztów. W przypadku kredytów hipotecznych, umorzenie występuje tylko w wyjątkowych sytuacjach, np. w przypadku trwałej utraty zdolności do pracy lub utraty mienia wskutek katastrofy. Umorzenie po śmierci kredytobiorcy następuje najczęściej, gdy bank nie widzi opłacalności w egzekwowaniu długu od spadkobiercy.

Podsumowując, decydując się na kredyt, musimy mieć świadomość, że w razie naszej śmierci, zobowiązania finansowe przechodzą na spadkobierców. Warto zorientować się jakie kroki należy podjąć w takim przypadku oraz przemyśleć ubezpieczenie nieruchomości, które może być pomocą dla osób dziedziczących.Consilo Finanse i Nieruchomości